Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Tarybos posėdis

Gruodžio 6 d. Vilniuje įvyko LPSK Tarybos posėdis. Iš 72 Tarybos narių dalyvauja 60 narių ir dėl to vadovaujantis LPSK įstatais vykstantis posėdis yra teisėtas – pranešė pirmininkė Inga Ruginienė.

LPSK Tarybos darbotvarkė:

1. LPSK veiklos ataskaita už 2019 metus;

2. Asociacija ,,LPSK Jaunimas“ veiklos ataskaita už 2019 metus;

3. LPSK Moterų centro ataskaita už 2019 metus;

4. ETUC iniciatyva ,,Dėl vienodos minimalios algos Europos sąjungos šalyse“

5. Teikiamų Darbo kodekso pataisų pristatymas;

6. Diskusijos ,,Darbo tarybų ir profesinių sąjungų bendradarbiavimas“

7. Migracija iš trečiųjų šalių: situacija šalyje, trumpa apžvalga;

8. LPSK Rezoliucijų priėmimas.

Pasisakė Europos komisijos atstovybės Lietuvoje ekonomikos valdysenos pareigūnas Jonas Rasimas, kuris pateikė Europos sąjungos poziciją, kuri turi tarnauti žmonėms.

Lapkričio 27 d. Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Europos Parlamento plenariniame posėdyje akcentavo: turėtume pajungti pertvarkomąją dvigubo perėjimo – prie skaitmeninių technologijų ir švarios ekonomikos. Tvarus konkurencingumas visada sudarė mūsų socialinės rinkos ekonomikos branduolį. Europa visada bus užuovėja tiems, kam reikia tarptautinės apsaugos.  Europa imsis vadovaujamo vaidmens kovojant su vėžiu. Žmonėms rūpi teisingumas ir lygybė – pačia plačiausia šių žodžių prasme. Žmonėms rūpi jų teisės, vertybės ir laisvės.  Žmonėms rūpi, kokiu oru jie kvėpuoja, kokį vandenį geria, kokį maistą valgo, kokią gamtą puoselėja ir   Ir žmonėms rūpi, kad jie galėtų išsakyti nuomonę apie savo ateitį.  Kelias sunkus, užduotis nelengva, bet kartu galime tai padaryti žmonės nori, kad padėtis iš esmės pakistų. Parlamentas, Taryba ir Komisija – irgi turime siekti, kad padėtis iš esmės pasikeistų. 

Europos komisija taip pat sieks socialinio teisingumo ir gerovės.

Šias pozicijas suskirstė į 4 prioritetus: Klimato įstatymas po 100 dienų, ekonomika, kuri tarnauja žmonėms, skaitmeninio amžiaus pritaikymas Europoje, socialinio ramsčio ir tikslai ir iššūkiai Lietuvai.

Taigi Lietuvoje darbingumo amžiaus sumažėjamas siekia 4,8%, nelygybė nuo 6,6 % iki7,3 % nuo 2010-2018 m. Socialinės išlaidoms nuo BVP lyginant su darbo našumu sudaro 22,5%. Dėl to didėja darbo pajamų nelygybė. Europos komisija pasisako už sąžiningas kolektyvines derybas atstovaujant darbuotojų interesus.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė pateikė 2019 ataskaitą. Joje paminėjo, kad pavyko darbuotojams pakelti minimalų atlyginimą 607 eurų. Pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis, kuri galios Valstybės sektoriui. Akcentuota, kad stambūs darbdaviai nemato reikalo pasirašinėti kolektyvines sutartys ir dažnai profesinės sąjungos yra ignoruojamos, o Teisingumo ministerija planuoja dekriminalizuoti trukdymą profesinių sąjungų veiklai.

Darbas Seime pasiekta pakeisti Darbo kodekso straipsnius ir sudaryta Darbo grupė ir šiuo metu vyksta derybos. Pakeisti Darbo kodekso 123 str., Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam redakcija LR darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymas, Socialinio dialogo skatinimo įstatymas.

Darbas LR Trišalėje taryboje pritarta DK 179 str. pakeitimui. Svarstyti DK pakeitimai. Vyko kolektyvinės derybos transporto sektoriuje. Pristatytas privalomas statybininko ID kortelės įvedimas. Išspręsta darbo užmokesčio ir dienpinigių santykio problema.

Darbas Vyriausybėje pavyko susitarti dėl viešojo sektoriaus darbo užmokesčio. Pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis. LPSK atstovai dalyvavo Vyriausybės sudarytoje komisijoje. LPSK atstovai dalyvauja regionų plėtros taryboje veikloje ir dalyvauja Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamajame komitete. LPSK veda derybas su Vyriausybe dėl profesinių sąjungų atstovavimo kriterijų nustatymo specialiame įstatyme.

Darbas Prezidentūroje vyksta pastovus susitikimai su Prezidento patarėjais. Lapkričio 26 d. susitikime su Prezidentu sutarta dėl socialinio dialogo tarp darbuotojų ir darbdavių efektyvumo, mokestinės sistemos tobulinimo ir susitarimo tarp valdžios bei profesinių sąjungų laikymosi.

Tarptautinė veikla LPSK yra organizacijų narė: Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC), Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), Baltijos šalių profesinių sąjungų taryboje ir Šiaurės šalių profesinių sąjungų taryba (NFS).

Dalyvaujame strateginiuose aukšto lygio renginiuose. LPSK aktyviai dirba ETUC rėmuose atstovaudami LPSK pozicijai. LPSK susitinka su Europos komisijos, socialinio fondo komitete, Europos saugos, higienos ir sveikatos darbe, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete ir Europos profesinio mokymo plėtros centre. Informacija apie profesinėms sąjungos aktualius tarptautinius pokyčius skelbiama internetiniame puslapyje ir socialiniuose tinkluose.

Ataskaitas pateikė Asociacija ,,LPSK Jaunimas“ ir LPSK Moterų centro už 2019 metus.

Išklausyta ETUC iniciatyva ,,Dėl vienodos minimalios algos Europos sąjungos šalyse“, kurią pateikė LPSK pirmininkė. Dėl minimalaus atlyginimo Europos komisijos iniciatyva sakoma, kad Europoje 1/10 susiduria su skurdo rizika, o tai sudaro 20,5 mln. ES gyventojų. Maždaug apie 8% Lietuvoje patiria gyventojų su skurdo riba. Silpnėja kolektyvinių derybų galia ir šiuo metu didelė pajamų nelygybė sektoriuose. Darbuotojų gaunami atlyginimai turėtų užtikrinti jiems deramą gyvenimo lygį išlaikant šeimos gerbūvį. Turime kreiptis į Europos komisiją nustatant Direktyvą nacionaliniu mastu įpareigojant Valstybę užtikrinant darbuotojams atlyginimo dydį. Sieksime, kad minimalus atlyginimas būtų lygus 60% nustatyto vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Reikia pripažinti, kad dabar nesiekiama 50% ribos Lietuvoje.

LPSK Teisininkė Evelina Šilnytė pateikė Darbo kodekso pataisas ir šiuo metu vyksta derybos su darbdavių asociacijomis ir Vyriausybe Nagrinėjant Darbo santykių komisijoje susitarta dėl vaiko ir tėvų sąvokos. Aptarta dėl terminuotų sutarčių nutraukimo prieš 20 kalendorinių dienų. Dėl išeitinių kompensacijų dėl sveikatos darbuotojui išmokant 2 mėnesių išeitinę kompensaciją. Sutarta dėl grafikų skelbimo prieš 5 dienas mažoms įmonėms. Dėl darbo tarybų informavimo ir konsultavimo sąvokų. Daugelis Darbo kodekso straipsnių pataisų bus svarstoma LR Seimo pavasario sesijoje.

Išklausyta Maistininkų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkės Gražinos Gruzdienės pranešimas dėl įvykusios diskusijos ,,Dėl Darbo tarybų ir profesinių sąjungų bendradarbiavimo“ Akcentuojama, kad Darbo tarybos neteikia informacijos profesinėms sąjungoms. Taip pat darbdaviai ignoruoja Darbo tarybas konsultuodamos dėl vietinių teisės normų įgyvendinimo.

LPSK Generalinė sekretorė Janina Matuizienė pateikė apžvalgą dėl migracijos iš trečiųjų šalių ir apibūdino situacija šalyje. Bendru sutarimu priimta rezoliucija. Vyko LPSK Taryboje diskusija ir į pateiktus klausimus atsakė pranešėja.

LPSK Tarybos narius informavo Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, kad Transporto šakų profsąjungos kreipėsi į Europos komisijos pirmininkę ir Europos transporto Federacijos Generalinį sekretorių dėl mobilumo paketo.

Parašykite komentarą