ĮSTATAI

-1-

UAB „KĖDBUSAS“ PROFESINĖS SĄJUNGOS

ĮSTATAI

I. Bendrieji nuostatai

1. UAB „Kėdbusas“ profesinė sąjunga (toliau – profesinė sąjunga) – suvereni, savarankiška organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti UAB „Kėdbusas“ (toliau – Bendrovė) darbuotojus bei bendrovės darbuotojus , išėjusius į pensija.

2. Profesinė sąjunga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo, Tarptautinių konvencijų, reglamentuojančių darbo santykius, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei šių įstatų.

3. Profesinė sąjunga, nustatyta tvarka įregistravusi šios įstatus, naudojasi juridinio asmens teisėmis.

4. Sprendimą dėl Profesinės sąjungos buveinės adreso priima profesinės sąjungos taryba.

II. Profesinės sąjungos tikslai

5. Profesinės sąjungos tikslas – atstovauti ir ginti savo narių profesinės, darbo, ekonomines bei socialines tęsęs bei jų interesus.

III. Profesinės sąjungos veikla

6. Profesinė sąjunga siekdama savo tikslų:

6.1. Atstovauja profesinės sąjungos narių interesams visų instancijų teismuose, derybose su darbdaviu, valstybės valdžios ir valdymo organais.

6.2. Sudaro ir pasirašo kolektyvines darbo sutartis ir susitarimus, kontroliuoja jų vykdymą.

6.3. Kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi darbo, ekonominių ir socialinių įstatymų.

6.4. Palaiko ryšius su Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis, gali būti šių organizacijų nare ir dalyvauti jų veikloje.

6.5. Inicijuoja kolektyvinės sutarties su Bendrovės administracija sudarymą ir ją pasirašo. Kontroliuoja, kaip Bendrovės administracija šią sutartį vykdo, kaip laikosi darbo įstatymų, darbo saugos taisyklių.

6.6. Siekdama socialinio teisingumo , stebi Bendrovėje socialinius procesus, dalyvauja darbuotojų atestacijose, etatų konkursuose.

6.7. Dalyvauja sprendžiat darbo ginčus. Kolektyvinius ginčus sprendžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kolektyvinių ginču reguliavimo įstatymu.

6.8. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skelbia streiką ir apie jo priežastis, eiga ir rezultatus informuoja su Bendrovės profsąjunga koordinaciniais ryšiais susijusius Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų centrus, žiniasklaidos atstovus.

6.9. Gali jungtis su kitomis profesinėmis sąjungomis į susivienijimus arba kitus junginius.

6.10. Netrukdomai raštu, žodžiu ir kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą.

6.11. Gali steigti žiniasklaidos priemones, užsiimti leidyba.

6.12. Gali gauti lėšų ir kitokio turto iš kitų profesinių sąjungų, visuomeninių ir valstybinių organizacijų, įmonių, įstaigų, fondų, ir fizinių asmenų.

6.13. Gali steigti (būti steigėju) įmones, fondus, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, užsiimti leidybine, gamybine ir ūkinė veikla.

6.14. Nemokamai konsultuoja profesinės sąjungos narius teisiniais klausimais, susijusius su teise.

6.15. Organizuoja savo narių švitimą teisės, ekonominiais, profesinių darbo ir kitais klausimais.

6.16. Esant galimybei, teikia savo nariams materialinę paramą.

6.17. Organizuoja savo narių poilsį.

6.18. Dalyvauja protesto ir kitose akcijose, kurioms pritaria.

6.19. Steigia komitetus ir komisijas padaliniuose savo veiklai organizuoti ir vykdyti.

6.20. Naudojasi kitomis teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymais.

IV . Profesinės sąjungos lėšos ir turtas

7. Profesinė sąjunga yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą ir einamąją sąskaitą banke.

8. Profesinės sąjungos lėšas sudaro profesinės sąjungos narių mokestis, tiksliniai įnašai bei kitos Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamos pajamos.

9. Profesinė sąjunga yra labdaros ir paramos gavėją.

10. Profesinės sąjungos nario mokestis mokamas kas mėnesį. Nariui pageidaujant, mokestį iš profesinės sąjungos nario darbo užmokesčio centralizuotai kiekviena mėnesį išskaičiuoja buhalterija ir perveda jį į profesinės sąjungos einamąją sąskaitą banke. Profesinės sąjungos nario pageidavimu, nario mokestį galima sumokėti profesinės sąjungos tarybai.

11. Profesinės sąjungos lėšos naudojamos profesinės sąjungos veiklai plėtoti, profesinės sąjungos narių šalpai ir labdarai ir kitom reikmėm.

12. Profesinė sąjunga gali turėti ir bet kokį kitą teisėtai gautą arba įgintą turtą.

13. Profesinės sąjungos pirmininkas ir taryba atsako pagal šios įstatus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus už profesinės sąjungos lėšų ir turto naudojimą.