Apie mus

SVEIKI ATVYKĘ

Į UAB “KĖDBUSAS”

PROFESINĖS SĄJUNGOS

TINKLAPĮ

Profesinės sąjungos struktūra ir tikslai

Tik stiprios profesinės sąjungos garantuoja aukštą dirbančiųjų gyvenimo lygį. Stipri profesinė sąjunga – tai monolitinė organizacija, jungianti darbuotojus pagal artimas profesijas ir turinti profesionalias struktūras vietose bei glaudžius ryšius su kitomis stipriomis profesinėmis sąjungomis. Realiomis profesinėmis sąjungomis, kaip taisyklė, negalima laikyti tik vienoje įmonėje veikiančių profesinių sąjungų. Vienoje įmonėje veikiančios profesinės sąjungos užsienyje apibūdinamos kaip “geltonos”.

Profesinės sąjungos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 str. turi ginti „darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises bei interesus.“ Šie darbuotojų interesai pasireiškia nacionaliniu (respublikiniu), šakos, teritorijos ir įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau įmonės) lygiuose.

Ar verta stoti į profesinę sąjungą?

Taip, nes:

Profsąjungos turi kolektyvinio atstovavimo teises,todėl gali su darbdaviu derėtis dėl didesnio užmokesčio ar geresnių darbo sąlygų ir kt.
Gina darbuotojų teises, prireikus profsąjungos imtis kolektyvinių priemonių (pvz., organizuoti streikus bei priešintis lokautams).
Profsąjungos laikomos tam tikrą politinę galią turinčiomis organizacijomis, todėl gali daryti įtaką teisėkūrai.
Kai kuriose išsivysčiusiose šalyse šią funkciją neretai perima kitos institucijos.
Sąjungos atlieka draudimo funkcijas, apsaugodama savo narius nedarbo, ligos, senyvo amžiaus ir kitais panašiais atvejais.

Įmonės lygmuo. Priimant į darbą darbuotojas sudaro su darbdaviu (Įmone) darbo sutartį. Šiuo atveju dėl darbo sąlygų tariamasi individualiai, jei iš viso tariamasi. Darbuotojas supažindinamas su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareigine instrukcija… dėl kurių jis negali derėtis. Kaip taisyklė darbo užmokesčio sistema aiškiai neapibrėžiama ir ja darbdavys gali manipuliuoti. Jei nepatinka – nedirbk! Darbo užmokesčio sistema privalo būti aiški, teisinga ir visiems darbuotojams suprantama. Materialinis skatinimas, priedai, priemokos, premijos… turi būti skirstomi pagal aiškias ir visiems teisingai taikomas taisykles. Dažnai tos taisyklės nėra sudaromos ir viskas mokama pagal darbdavio įgalioto atstovo nuomonę, kuri dažnai būna subjektyvi. Ne gana to, vienašališkai bloginamos darbo sąlygos, mažinamas darbo užmokestis, nemokami darbuotojams priklausantys priedai ir priemokos. Darbo ir poilsio laikas (atostogų grafikai, darbo grafikai) nustatomi vienasmeniškai dažnai sudaromi pažeidžiant įstatymus, teisingumo kriterijus, proteguojant ar persekiojant atskirus darbuotojus..

Tačiau mažai kas žino, kad dėl visų šių punktų galima derėtis KOLEKTYVIAI. Įstatymas įpareigoja darbdavį derinti darbo, atostogų grafikus vidaus darbo taisykles derinti su įmonės profesine sąjunga. Esant darbuotojų atstovams darbdavys privalo juos informuoti ir konsultuotis su jais dėl įmonės reorganizavimo, jos veikos perspektyvų, darbuotojų skaičiaus sumažinimo, verslo ar jo dalies perdavimo… ir konsultuotis su jais dėl tokių sprendimo priežasčių bei teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimiems padariniams išvengti arba jiems sušvelninti. Darbdavys turi savo ir kolektyvo interesus derinti ir ginčus spręsti derybų būdu. Tai maža dalis to ką privalo daryti profesinė sąjunga įmonėje, tačiau įmonės profesinės sąjungos valdymo organus sudaro įmonės darbuotojai kuriems trūksta ne tik žinių, bet ir galimybių tinkamai atstovauti darbo kolektyvą. Taigi, pagrindiniai įmonės profesinės sąjungos tikslai yra formuluoti pačią problemą, o ją spręsti turi aukštesnis teritorinis šakinis, teritorinis ar net šakinis profesinės sąjungos organas.

Kas yra profesinė sąjunga?

Tai demokratinė sąjunga, kurią įkūrė ir valdo įmonių ar įstaigų darbuotojai/darbininkai. Vadovaujantis LR Konstitucija, tai vienintelė organizacija, galinti ginti dirbančiųjų interesus. Ji privalo apsaugoti savo narius darbe, pagerinti jų darbo ir gyvenimo sąlygas.Daugelio profsąjungų reitingas Lietuvoje žemas. Todėl verta įsitikinti, ar stodamas į profesinę sąjungą, „neperku katės maiše“ Profesinė sąjunga turi būti šalia žmogaus. Jos teritorinė būstinė, etatiniai darbuotojai turi būti lengvai pasiekiami, tame pačiame mieste ar rajone. Reikėtų išsiaiškinti, kokią savo veiklos perspektyvą mato profesinė sąjunga. Ar pajėgi ji dabar ar netolimoje ateityje spręsti Jūsų problemas? Labai svarbu, ar profesinė sąjunga auga, ar vegetuoja ir nyksta…Išsiaiškinkite profesinės sąjungos ryšius su kitomis realiai veikiančiomis profesinėmis sąjungomis. Ar profesinė sąjunga solidarizuojasi su kitomis profesinėmis sąjungomis? Tai svarbu, nes, sprendžiant Jūsų problemas, galima tikėtis kitų profesinių sąjungų realios paramos.

Kuo naudinga profesinė sąjunga?

Visur, kur yra darbuotojas ir darbdavys, yra interesų konfliktas, nes darbdavys suinteresuotas gauti kuo didesnį pelną, o mokėti už darbą kiek galima mažiau. Tuo tarpu darbuotojams svarbu, kad atlyginimas atitiktų jų darbą ar teikiamas paslaugas, garantuotų jiems normalų, žmonišką gyvenimą. Taip, savo interesus gali ginti ir pavienis darbuotojas, neįstojęs į profesinę sąjungą, tačiau jam atsakymas vienas: nepatinka – nedirbk. O vesdamas derybas su darbdaviu per profesinę sąjungą, dirbantysis niekuo nerizikuoja. Paprastai tokias derybas organizuoja ir veda tam ruoštas, profesionalus, etatinis sąjungos darbuotojas.

Kiek man teks mokėti?

Profesinės sąjungos nario mokestis pas mus sudaro 0,075 % nuo atlyginimo.